Svet staršev

Vsak oddelek ima v Svetu staršev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavniki so vključeni v soupravljanje zavoda preko Sveta staršev. Prvi sklic Sveta staršev vrtca in šole opravi ravnateljica šole.

Svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o LDN vrtca, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki ter opravlja naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur.l. RS, 12/96).

Predstavnica staršev v oddelku RIBICE: Anja Zorenč

Predstavnik staršev v oddelku ZAJČKI: Saša Urbančič

Predstavnica staršev v oddelku PIKAPOLONICE: Maja Gorenc

Predstavnik staršev v oddelku MUCKI: Tereza Vene

Predstavnica staršev v oddelku LIZIKE: Urška Štupica

Predstavnica staršev v oddelku ŽABICE: Anamarija Škerjanc Štrus

 

Svet šole

Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet šole. Vrtec je vključen v Svet zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Starši otrok vseh oddelkov imajo enega predstavnika v Svetu šole in lahko v sodelovanju z njim uresničujejo svoje interese.

Predstavnica vrtca v Svetu šole je Damijana Bijek.

Svet šole sestavlja 11 članov. Mandat članov sveta je štiri leta, člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Darja Krivec, Janja Grebenc in Miro Brezovar
  • pet predstavnikov šole: Janja Jerovšek, Irena Anžur Brcar, Damijana Bijek, Katja Kramer Simončič, Darko Golob in
  • trije predstavniki sveta staršev: Alma Zavodnik Lamovšek, Boštjan Nemec in Boštjan Jerko.

Svet zavoda je bil konstituiran 19. maja 2016. Predsednica sveta šole je Janja Jerovšek, namestnica predsednice je Alma Zavodnik Lamovšek.

Dostopnost