Cene programov

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018 in Uradno glasilo e-občina, št. 28/2020) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008, 36/10, 62/2010-ZUPJS in 94/2010-ZIU in 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21), je občinski svet občine Šentrupert na svoji 1. izredni seji Občinskega sveta, dne 20.12.2022,  v zvezi s predlogom za določitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP O DOLOČITVI CEN VZGOJNO – VARSTVENIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTRUPERT

1.člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo:

a) Cene dnevnega programa:

  • za oddelek prvega starostnega obdobja 584,60 EUR mesečno na otroka,
  • za kombinirani oddelek 510,03 EUR mesečno na otroka,
  • za oddelek drugega starostnega obdobja 450,92 EUR mesečno na otroka.

b) Cene dnevnega varstva za prisotnost nad 9 ur dnevno:

  • ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu znotraj poslovnega časa: 7,30 EUR (zamuda do 30 minut se obračuna v višini 3,65 EUR),
  • ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu po poteku poslovnega časa: 9,30 EUR.

2.člen

Z uveljavitvi tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0002/2022-4, z dne 22.6.2022.
3. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina, uporablja pa se od 1.1.2023 dalje.
 
Številka: 602-0003/2022-3
Datum: 20.12.2022
Občina Šentrupert
Tomaž Ramovš, župan
Dostopnost