Cene programov

Občinski svet občine Šentrupert je na svoji 4. dopisni seji občinskega sveta, ki je potekala v času od 21. 8. 2018 do 27. 8. 2018 do 10 ure, sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1. člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 479,12 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 388,95 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 347,85 EUR mesečno na otroka;

in cene za zamudne ure:

– zamudna ura nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu se v poslovnem času zaračuna 7,30 EUR;

– zamudna ura bivanja otroka v vrtcu po poslovnem času se zaračuna 9,50 EUR.

Staršem otrok, ki zamujajo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva se zaračuna vsaka začeta ura.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0001/2018-3.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.09.2018 dalje.

Številka: 602-0004/2018-2
Datum 27. 08. 2018

Župan
Rupert Gole