V četrtek, 7. marca 2019, je bilo na občinski spletni strani objavljen gradivo za 3. redno sejo občinskega sveta. Med gradivom je tudi predlog proračuna občine za leto 2019.

Pri pregledu predloga proračuna sem opazil, da je za delovanje šole in vrtca predvidenih premalo sredstev. V kolikor bo proračun sprejet v tej obliki, lahko brez pretiravanja trdim, da bo poslovanje šole in vrtca nemogoče in da je proračun v nasprotju z zakonodajo.

Šola in vrtec se financirata iz ministrstva, od občine, od staršev in iz tržne dejavnosti. Zakonodaja natanko določa, katere postavke mora financirati občina kot ustanoviteljica. Brez tega financiranja obstoj šole in vrtca ni mogoč. Vsa sredstva, ki jih dobimo od občine, dobimo po zahtevkih z priloženimi računi, kar pomeni, da ne dobimo niti centa, za katerega nimamo računa in potrdila o plačilu.

Nekaj podatkov za lažjo predstavo.

Postavka v proračunu Predvidena sredstva Potrebna sredstva Posledica
19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

41.000,00 €

(od tega se 11.377,66 € nanaša na zapadlo obveznost občine za november leto 2018 – nakazano 9. 1. 2019)

Za 12 mesecev je predvideno 29.622,34 €

80.650,00 €

Predvidena sredstva ne zadoščajo niti za poplačilo osnovnih računov (predvideno za elektriko 15.500 in ogrevanje 29.000, za komunalo 3.100, zavarovanje 7.500 …)

 

19009 Varstvo vozačev (kadri)

360,00 €

(od tega je 287,00 € zapadlih obveznosti za leto 2018 – sredstva nakazana v letu 2019)

Za 12 mesecev je predvideno 73,00 €

3.654,00 € Od dne sprejetja proračuna ne bomo več opravljali varstva vozačev. Predvidevam, da ne bomo dobili kadra, ki bi za cca. neto 0,05 €/uro prevzel odgovornost za skupino do 100 otrok.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev Predvideno 240.000,00 € 370.100,00 € Predvidena sredstva zadostujejo le za dobrih 7 mesecev (od dec. 2018 do sredine julija 2019)

Zgoraj naštete naloge so izvirne naloge občine, kar pomeni, da jih občina mora izpolnjevati in za to prejme sredstva iz različnih virov (dohodnina, ministrstvo …).

To so le nekatere postavke, ki vplivajo na naše poslovanje.

Občina je dolžna skrbeti tudi za investicijsko vzdrževanje. Predlagali smo nakup IKT opreme, ki bi bila 50% financirana iz sredstev projekta SIO2020 (evropska sredstva) in vključitev v Eduroam omrežje (delež občine 37,5%, delež iz ev. sredstev in ministrstva 62,5%) ter nadgraditev sistema za obveščanje v primeru evakuacije. Sredstva pod to postavko niso predvidena. Ne vemo, kako bo s 6. oddelkom vrtca.

V prejšnjih letih smo dobivali sredstva za dodatne programe (zgodnje učenje angleščine, računalniško opismenjevanje, sofinanciranje prehrane socialno ogroženim, plavalnega tečaja, šole v naravi, tekmovanj, nagrad za bralno značko, medgeneracijskih delavnic, raziskovalnih nalog). Sredstev za dodatne programe v predlogu proračunu ni predvidenih. Del teh dejavnosti že izvajamo, ne vemo, kako jih bomo financirali. Zagotovo nekaterih dejavnosti ne bomo izvajali, del finančnega bremena pa bomo primorani zaračunati staršem (tekmovanja, šola v naravi …)

Cena programov vrtca

Predlog za dvig cen programov vrtca smo na občino oddali v prvi polovici januarja. Vse sosednje občine so že sprejele dvig cen, saj se je povečal strošek dela. Strošek dela predstavlja 82% vseh stroškov vrtca. Predlog o spremembi cen sploh še ni uvrščen na dnevni red seje občinskega sveta. Ker  dvig cen programov vrtca ni sprejet, ustvarjamo izgubo, saj moramo izplačevati plače po veljavni zakonodaji. Ne razumem, kako se lahko sprejema proračun preden se obravnava predlog za dvig cen programov v vrtcu.

Zavedamo se, da je občina v težki finančni situaciji, a če občina ne bo izvajala svojih osnovnih nalog (sociala, vzgoja, šolstvo, kultura, pomoč starejšim …), potem je bolje, da je nimamo.

Po mojem mnenju predlog proračuna ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Najboljša rešitev bi bila, da svetniki na četrtkovi seji sprejmejo sklep (v skladu s poslovnikom), da se pripravi nov predlog proračuna.

V predlogu proračuna tudi ni predvidenih sredstev za glasbeno šolo, pomoč na domu, izobraževanje odraslih in premalo sredstev za nekatere javne zavode.

Na voljo sem vam za dodatna pojasnila.

Jože Tratar, ravnatelj

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest